Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Bij verkoop van een onroerend goed of de verhuring ervan voor een periode van meer dan negen jaar moeten de stedenbouwkundige inlichtingen verplicht worden meegedeeld aan de koper of de huurder.

Het is de verzameling van alle informatie die door de stad of gemeente worden verstrekt met betrekking tot het perceel grond. Je vindt er terug welke gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften van toepassing zijn op het betreffende perceel. Ze informeren of dit perceel gelegen is binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en/of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.  De stedenbouwkundige inlichtingen hebben een louter informatief karakter. Je vindt erin terug:

 

 • of er stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd zijn op het perceel. Dit wordt meegedeeld in het vergunningenregister. Indien er geen stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, is dit niet noodzakelijk een probleem. Zo worden alle bestaande constructies die gebouwd zijn voor 22 april 1962 geacht vergund te zijn. 
   
 • of voor het perceel een verkavelingsvergunning van toepassing is.
   
 • of er een dagvaarding uitgebracht is (een vastgesteld bouwmisdrijf) op het perceel. Een bouwmisdrijf heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat een verkoop niet kan plaatsvinden. De koper wordt ingelicht over de bestaande toestand en kan hier zijn zaak van maken. Belangrijk hier is dat het bestaan van het bouwmisdrijf wordt gecommuniceerd naar kandidaat-kopers om eventuele discussies te vermijden.
   
 • of er een voorkooprecht rust op het perceel.
   
 • wat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het perceel is, volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister. Denk aan woongebied, industriegebied, recreatiegebied enzovoort.

 

Verder wordt er informatie gegeven over eventuele voorkooprechten, rooilijnplannen, milieu, beschermd erfgoed, huisvesting,…

Als we de stedenbouwkundige inlichtingen hebben ontvangen, nemen we de inhoud hiervan op in onze advertenties en onderhandse verkoopovereenkomsten. De inlichtingen blijven gedurende één jaar geldig en moeten hierna hernieuwd worden.

Indien er een kandidaat-koper werd gevonden maar de stedenbouwkundige inlichtingen nog niet ontvangen zijn, maken wij een verkoop- en aankoopbelofte op met een opschortende voorwaarde tot het bekomen van deze inlichtingen.  

Wat zijn de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop woning?

Lees meer