Mijn huurder is failliet! En nu?

Mijn huurder is failliet! En nu?

 Als een bedrijf of onderneming financiële problemen ondervindt, kan het gebeuren dat het bedrijf failliet wordt verklaard. Uiteraard brengt dit heel wat gevolgen en ongemakken met zich mee, onder meer voor de verhuurder van de failliete onderneming. Wat moet jij als verhuurder doen om je geld te krijgen? Hieronder meer informatie!

Opzegging huurcontract

De beslissing tot opzegging van het huurcontract ligt niet in handen van de verhuurder, noch gebeurt dit automatisch wanneer de onderneming het faillissement aanvraagt. Bij een faillissement wordt steeds een curator aangesteld. Alle beslissingen rond lopende zaken met betrekking tot de failliete onderneming komen hem toe. Dit betekent dat de curator zal beslissen of hij de lopende (huur)overeenkomst(en) wil voortzetten of beëindigen.  Neemt hij geen een standpunt in, kan hij aangemaand worden om dit toch te doen. Indien hij dat niet binnen de 15 dagen doet, wordt de overeenkomst als verbroken beschouwd.

De curator kan beslissen om de lopende huurovereenkomst verder te zetten. Vaak doet hij dit wanneer er een overnemer voor het bedrijf wordt gezocht. De huurgelden komen dan op rekening van de curator, al betreft het wel enkel de huurgelden van na het faillissement.

Gemiste huurgelden?

 Heeft de huurder een achterstand opgelopen met het betalen van de huurgelden voorafgaand aan het faillissement? Dan verwacht de curator dat de verhuurder een aangifte tot  terugvordering doet waarin hij vastlegt hoeveel huurachterstand hij nog te goed heeft. Deze onbetaalde huurgelden worden gezien als gewone faillissementspassiva. Dit betekent dat deze slechts uitgekeerd worden volgens de verdeling die de curator opmaakt, rekening houdend met de bevoorrechte schuldeisers.

Als de huurovereenkomst wordt beëindigd door de curator heeft de verhuurder recht op een verbrekingsvergoeding. Deze vergoeding wordt eveneens gezien als een deel van de faillissementspassiva.

Wat met de waarborg?

In de meeste gevallen wordt bij het tekenen van de huurovereenkomst een huurwaarborg gevraagd. In tegenstelling tot het waarborgregime bij een woninghuurovereenkomst, wordt deze in het geval van bedrijfsvastgoed vrij bepaald. De waarborg moet met andere woorden niet op een derde rekening staan op naam van de huurder. Hij mag contant betaald worden, of mag op een rekening staan op naam van de verhuurder. Juridisch gezien wordt de betaling van een waarborg beschouwd als een “eigendomsoverdracht tot zekerheid”. De verhuurder wordt tijdelijk eigenaar van de overgedragen som geld, wat gezien wordt als garantie voor de correcte naleving van de huurdersverplichtingen. In het geval van een faillissement kan de verhuurder de ontvangen waarborg in mindering brengen van zijn vordering aan de curator.

Aanwezige inboedel

De wet is in het voordeel van de onbetaalde verhuurder. Deze heeft namelijk een voorrecht op alle goederen die het huurpand stofferen. Hierbij gaat het om roerende goederen die in het gehuurde onroerend goed werden gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om meubelen, voorraden in magazijnen of winkels, machines en toestellen in een fabriek, bedrijfswagens op de parking, enz.

De curator zal niet automatisch rekening houden met dit voorrecht. Vermeld het dus uitdrukkelijk in de aangifte tot schuldvordering.

De opbrengst van de goederen kunnen gebruikt worden voor de achterstallige huurgelden, en eventueel andere kosten zoals huurschade.

Welke stappen moet je dus ondernemen?

Zoals reeds gezegd is het de curator die beslist of het huurcontract wordt verdergezet of niet. Hij is voor deze beslissing niet gebonden aan een bepaalde termijn waardoor de beslissing lang kan aanslepen. Wil je dit proces versnellen? Dan heb je het recht om de curator officieel aan te manen tot het nemen van een beslissing. Hierna heeft de curator 15 dagen de tijd dit te doen. Laat hij het na om binnen deze termijn te reageren, dan wordt er vanuit gegaan dat de overeenkomst wordt beëindigd.

Voor de achterstallige huurgelden die dateren van voor het faillissement moet je een aangifte tot schuldvordering indienen. De termijn waarbinnen je dit moet doen kan je terugvinden in het faillissementsvonnis.

Wil je gebruik maken van je voorrecht van onbetaalde verhuurder? Dan moet je hiervan uitdrukkelijk melding maken in de aangifte tot schuldvordering. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de goederen in het huurpand blijven staan. Als verhuurder kan je op de goederen beslag laten leggen om dit te garanderen.

Wil je meer weten?

Aarzel zeker niet om met ons contact op te nemen!

Mijn huurder is failliet! En nu?

Lees meer

  Mijn huurder is failliet! En nu?

  Mijn huurder is failliet! En nu?

   Als een bedrijf of onderneming financiële problemen ondervindt, kan het gebeuren dat het bedrijf failliet wordt verklaard. Uiteraard brengt dit heel wat gevolgen en ongemakken met zich mee, onder meer voor de ...

  Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

  Het bodemattest: Nodig bij verkoop van een woning, maar hoe zit het bij bedrijfsvastgoed?

  In een ideale wereld is elke grond in perfecte staat en even ‘gezond’. In realiteit zijn er echter verschillende gronden verontreinigd door bijvoorbeeld vervuilende industrie of door bepaalde lekkages. De ove ...

  Verhuur Bedrijfsvastgoed: Nieuw optioneel BTW-stelsel

  Verhuur Bedrijfsvastgoed: Nieuw optioneel BTW-stelsel

  Waarom een optioneel BTW-stelsel? Via het nieuwe stelsel kunnen verhuurders de optie kiezen BTW toe te passen op de huurgelden. Hierdoor kan de verhuurder de BTW die betaald werd op de oprichtingskosten integraal aftr ...